Världsarvsbussen stärker besöksnäringen i Höga Kusten

1217
Annons

Från midsommar och fram till skolstarten i augusti kommer det att vara enklare för besökare och invånare i Höga Kusten, att med buss ta sig till olika attraktiva målpunkter i främst Nordingråområdet. Projektet kallas Världsarvsbussen.

– Det är ett EU–finansierat samverkansprojekt för att öka det kollektiva resandet i Västernorrland och kallas Koll2020, säger projektledaren Mathias Sundin på Region Västernorrland.

Projektet drivs av Region Västernorrland och övriga projektparter är DinTur, Trafikverket, Härnösands kommun, Kramfors kommun, Sollefteå kommun, Sundsvalls kommun, Ånge kommun samt Örnsköldsviks kommun. Det började den 1 augusti 2017 och pågår till 31 juli 2020. I projektet drivs aktiviteter inom fyra områden:

– utredningar/kunskapsbyggnad

– information/kommunikation

– Investeringar

– innovativ trafik i glesbygd.

– I temaområde fyra gick en förfrågan ut till projektets parter om att ge förslag på intressanta glesbygdsområden i länet i vilka trafikutveckling skulle kunna testas. Tre områden kom in och projektets styrgrupp bestämde hösten 2018 att prioritera Nordingråområdet, säger Mathias Sundin.

Annons

En arbetsgrupp bestående av representanter för Region Västernorrland, DinTur, Mittbuss, Höga Kusten taxi och Kramfors kommun sattes ihop och denna arbetsgrupp har arbetat fram förslag.

– Förslagen begränsas till viss del av att befintliga trafikavtal måste nyttjas då tiden inte räcker till att upphandla helt ny trafik. Ganska tidigt i processen bestämdes att utöver huvudsyftet – att skapa bättre trafikutbud för de som bor i området – ska ett särskilt upplägg testas riktat till besöksnäringen eftersom detta är en viktig och växande näring i området.

Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag för sommarmånaderna som riktar sig till besöksnäringen och ett förslag för höst-vinter-vår som riktar sig till de boende i området.

Sommarupplägget startar den 24 juni och avslutas den 18 augusti.

– En övergripande beskrivning av sommarupplägget är att det kommer att knyta ihop målpunkter i Nordingråområdet – till exempel Ulvöbåtarna, Bönhamn, Barsta och Norrfällsviken – med befintlig trafik längs E4 (linje 50) för att möjliggöra för turister att både ta sig till och från området men även transportera sig inom området, säger Mathias Sundin.

Dessutom ska liknande upplägg skapas kring Skuleberget där FriluftsByn och nationalparkens Entré Syd ska knytas till naturum Höga Kusten och busstrafiken längs E4 samt från Hornöberget norrut längs Höga Kustenleden.

– På helgerna går ingen trafik på Linje 50. Då skapas anknytningar från Härnösand och Örnsköldsvik genom en extrabuss och en befintlig Y–buss, säger Mathias Sundin.

Från skolstarten och fram till nästa sommar ersätts sommartrafiken med ett upplägg som kompletterar befintlig trafik och ökar möjligheterna till arbetspendling, serviceresor och resor till/från fritidsaktiviteter. Detta upplägg kommer att diskuteras med boende i området i olika former innan det fastställs.

– All trafik kommer att utföras med en medelstor buss och som resenär kommer man att kunna betala med betalkort eller om man har ett DinTur–reskort.

Utöver den trafik som planeras kommer projektet att bjuda in boende och näringsidkare till innovationsworkshops kring kollektivtrafik och mobilitet. Detta för att försöka få fram fler idéer kring hur man kan skapa mobilitetstjänster som ökar tillgängligheten i glesbygd. Detta kommer att ske parallellt med trafikupplägget under hösten 2019.

– Alla aktiviteter i projektet följs och utvärderas av upphandlade följeforskare. Syftet är att fastställa vad som fungerar bra och som bör implementeras i länets kollektivtrafikupplägg. Resultat från dessa aktiviteter i övrigt kommer att spridas via slutrapport och slutkonferens i början av sommaren 2020, säger Mathias Sundin.

Mer information om världsarvsbussen finns på www.dintur.se/hogakusten/

FOTNOT: Detta reportage har även varit publicerad i tidningen Nordsverige.