Så ska hembygdsrörelsen förnyas och utvecklas

182
Jamtli i Östersund. Foto: Olof Wigren.
Annons

Under tre år jobbade Heimbygda – Jämtland–Härjedalens hembygdsförbund – framgångsrikt med ett föryngringsprojekt.

Nu har Heimbygda fått i uppdrag av Sveriges Hembygdsförbund, att under en lika lång tidsperiod utföra ett liknande arbete på nationell nivå.

– Föryngring är viktigt för att hembygdsrörelsen ska vara en stark del av samhället även i framtiden, säger förbundets generalsekreterare Jan Nordwall.

Så blir vi yngre. Det var temat för Heimbygdas projekt. Och när hembygdsrörelsen nu beslutat att deras lyckades resultat och erfarenheter ska tas ut i Sverige, är temat detsamma. Likaså är projektledaren Kristina Ernehed ansvarig även för det nya projektet, som startade i januari och ska pågå i tre år framåt.

– Vi blev mycket imponerade av både Heimbygdas arbete och Kristinas föreläsning vid seminariet under vår riksstämma i Östersund i våras. Hennes energi och kompetens tycker vi passar utmärkt för det vi vill åstadkomma i hela landet när det gäller föryngring av vår verksamhet, säger Jan Nordwall.

Kristina Ernehed kom in i hembygdsrörelsen från ett lite annat håll än det vanliga historieintresserade, som journalist och samhällsvetare med stort engagemang för samhällsutvecklingsfrågor. Något som snabbt kom väl till pass.

– När jag 2015 började kartlägga hembygdsföreningarnas verksamhet i Jämtland–Härjedalen och träffa personerna som var engagerade, insåg jag tämligen omgående att det inte saknas aktiviteter för barn och ungdomar. Problemet var att man inte nådde ut till de målgrupperna man ville nå.

– Ganska snart insåg vi att föryngring inte handlar om barn och unga specifikt, utan om kommunikation och inkludering. Om att öppna upp rörelsen för nya målgrupper än de redan initierade.

Annons

Det har man delvis gjort via en mer aktiv användning av sin Facebook-sida, både för att ge tips, sprida kunskap och för att marknadsföra lokalföreningars verksamhet.

Flera föreningar genomförde även nya satsningar mot barn och unga, dels i form av lekmiljöer som kom till, dels som nya programpunkter och liknande. För Heimbygdas styrelse utmynnade det i en total omarbetning av styrelsestrukturen och nya projekt.

– Genom att jobba med attitydförändringar och förändra bilden av vilka frågor som hembygdsrörelsen jobbar med, blev det så mycket bättre, säger Kristina.

Hon menar att det är viktigt att hembygdsrörelsen blir duktigare på att lyfta fram hur kulturarvet faktiskt bär på förklaringarna till mycket av det som sker i samhället just nu, och att det är ett effektivt sätt att bli relevant för flera.

– Det är ju genom kulturarvet vi får förklaringarna till varför världen ser ut som den gör idag.  Den här klyschan om att vi måste titta bakåt för att kunna se vart vi är och hur vi ska komma framåt är verkligen sann. Genom att använda det levande kulturarvet är jag övertygad om att vi kan förstå och hitta lösningarna på de flesta samhällsproblem vi har, från ökad främlingsrädsla till de växande klyftorna mellan stad och land.

–  Vårt kulturarv kan i mångt och mycket ses som en bruksanvisning till det samhälle vi har idag. Så här byggde vi det och därför fungerar det så här. Det var väldigt tydligt att det var när vi började lyfta dessa frågor som vi i Heimbygda började nå nya och yngre målgrupper.

Sedan måste man vara medveten om att det handlar om ideella föreningskrafter och att man måste anpassa insatserna utifrån de förutsättningar som finns.

Kristina Ernehed kommer att åka runt i landet och träffa förbund fram till i maj, då hon ska få barn. Sedan återupptar hon arbetet i början av 2021.

– Det kan vara bra att få tid att reflektera innan det är dags för nästa led i processen.

Hon berättar att Heimbygdas egen styrelse hade en medelålder på 65–70 år när Så blir vi yngre–projektet startade och att den nu är nere på kring 45 år, med en bred åldersspridning.

– Genom att ta fram det lustfyllda och energigivande samt verkligen fokusera på vår samhällsrelevans har vi fått en bättre uppblandning av äldre och yngre personer.

Jan Nordwall på Svenska Hembygdsförbundet hoppas att det som skett i Jämtland–Härjedalen ska ske även i resten av landet.

– Jag har varit generalsekreterare i elva år och jag måste tillstå att vi inte varit så bra på att jobba med mjuka frågor från nationell nivå ned till lokal nivå. Föryngring har hög prioritet hos oss och barn– och ungdomsverksamheten är ett fokusområde.

– När vi nu sett att Heimbygda åstadkommit stora förbättringar genom sitt sätt att jobba, är det så klart intressant att se om vi kan få samma effekt i hela landet.

Det treåriga projektet finansieras med hjälp av statligt bidrag från Statens Kulturråd.

– Kristina Ernehed kommer att som projektledare samarbeta med det nätverk av konsulenter som finns i olika regionförbund och med kvalificerade tjänstemän med olika sorters utbildning.

Målet är att hitta vägarna fram till att göra hembygdsrörelsen intressant och relevant för fler och yngre människor.

– Vi vill erbjuda en bildningsresa för människor. Bildning är en rättighet för unga och gamla och hembygdsrörelsen fyller en viktig funktion i det fallet, säger Jan Nordwall.